15/12/2016
Thực hiện kế hoạch số 68 – KH/TU, ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 55-...
10/05/2017
Vai trò quan trọng của công tác xã hội trong y khoa đã được thế giới khẳng định từ rất lâu, nó có...
15/12/2016
Thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt...
15/12/2016
Chế độ ăn cùng với tập luyện và dùng thuốc là 3 phương pháp chính điều trị bệnh ĐTĐ trong đó chế độ...