.: Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

15/12/2016
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Điện thoại: 057 - 3835239 
Email:  yhctpy.tckt@gmail.com


15/12/2016
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Điện thoại: 057 – 3835235, 3835236 
Email:  yhctpy.tchc@gmail.com


15/12/2016

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại: 057 - 3835251 

Email:  yhctpy.dd@gmail.com

15/12/2016
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Điện thoại: 057 - 3835238
Email:  yhctpy.khth@gmail.com
15/12/2016
KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Điện thoại: 057 - 3835245 
Email:  yhctpy.vltl@gmail.com


15/12/2016
KHOA NỘI 
Điện thoại: 057 - 3835246 
Email:  yhctpy.noi@gmail.com

15/12/2016
KHOA NGOẠI PHỤ
Điện thoại: 057 - 3835247 
Email:  yhctpy.pt@gmail.com

15/12/2016
KHOA KHÁM 
Điện thoại: 057 - 3835241 
Email:  yhctpy.kham@gmail.com


15/12/2016
KHOA CẬN LÂM SÀNG
Điện thoại: 057 – 3835244, 3835243
Email:  yhctpy.cls@gmail.com

15/12/2016
KHOA DƯỢC
Điện thoại: 057 - 3835240 
Email:  yhctpy.duoc@gmail.com