.: Giới thiệu

15/12/2016
Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên được thành lập tháng 10 năm 1975, là bệnh viện chuyên khoa hạng III, đầu ngành về YHCT của tỉnh. Hiện nay Bệnh viện có 10 khoa, phòng gồm 4 phòng chức năng và 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, dược. 
01/06/2018
15/12/2016
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Điện thoại: 057 - 3835239 
Email:  yhctpy.tckt@gmail.com


15/12/2016
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Điện thoại: 057 – 3835235, 3835236 
Email:  yhctpy.tchc@gmail.com


15/12/2016
KHOA CẬN LÂM SÀNG
Điện thoại: 057 – 3835244, 3835243
Email:  yhctpy.cls@gmail.com

15/12/2016
KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Điện thoại: 057 - 3835245 
Email:  yhctpy.vltl@gmail.com


15/12/2016
KHOA NỘI 
Điện thoại: 057 - 3835246 
Email:  yhctpy.noi@gmail.com

15/12/2016
KHOA NGOẠI PHỤ
Điện thoại: 057 - 3835247 
Email:  yhctpy.pt@gmail.com

15/12/2016
KHOA DƯỢC
Điện thoại: 057 - 3835240 
Email:  yhctpy.duoc@gmail.com

15/12/2016

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại: 057 - 3835251 

Email:  yhctpy.dd@gmail.com

15/12/2016
KHOA KHÁM 
Điện thoại: 057 - 3835241 
Email:  yhctpy.kham@gmail.com


15/12/2016
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Điện thoại: 057 - 3835238
Email:  yhctpy.khth@gmail.com
01/12/2016
T.T.Ư.T. BS. Lê Bá Thính
Giám đốc bệnh viện YHCT Phú Yên

Y học cổ truyền Việt Nam có truyền thống từ lâu đời, đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trải qua nhiều thời kỳ, nền YHCT ngày càng được phát triển, không những được nhân dân lưu giữ và phát huy, mà  đặc biệt là được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc thừa kế, phát huy và phát triển nền y dược học cổ truyền phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.