Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tệp VB

1

1245/KH-SYT

20/05/2020

Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

KH 1245.2020.SYT- KH Phat trien YDCT 2030.pdf