Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tệp VB

1

109/2014/NQ-HĐND

25/07/2014

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

NQ-109 HDND tinh.pdf

2

59/2012/NQ-HĐND

14/09/2012

Nghị quyết về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

NQ-59 HDND tinh.doc

3

160/2010/NQ-HĐND

18/10/2010

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 18