.: Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

15/12/2016
KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Điện thoại: 057 - 3835245 
Email:  yhctpy.vltl@gmail.com


15/12/2016
KHOA NỘI 
Điện thoại: 057 - 3835246 
Email:  yhctpy.noi@gmail.com

15/12/2016
KHOA NGOẠI PHỤ
Điện thoại: 057 - 3835247 
Email:  yhctpy.pt@gmail.com

15/12/2016
KHOA KHÁM 
Điện thoại: 057 - 3835241 
Email:  yhctpy.kham@gmail.com