.: Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

15/12/2016
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Điện thoại: 057 - 3835239 
Email:  yhctpy.tckt@gmail.com


15/12/2016
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Điện thoại: 057 – 3835235, 3835236 
Email:  yhctpy.tchc@gmail.com


15/12/2016

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại: 057 - 3835251 

Email:  yhctpy.dd@gmail.com

15/12/2016
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Điện thoại: 057 - 3835238
Email:  yhctpy.khth@gmail.com