.: Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

15/12/2016
KHOA CẬN LÂM SÀNG
Điện thoại: 057 – 3835244, 3835243
Email:  yhctpy.cls@gmail.com

15/12/2016
KHOA DƯỢC
Điện thoại: 057 - 3835240 
Email:  yhctpy.duoc@gmail.com